Skoči na vsebino

STATUT

“SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO GORICA – amatersko športno društvo / SOCIETA’ ALPINA SLOVENA GORIZIA – Associazione sportiva dilettantistica”

I. razdelek
Naziv, sedež, dejavnost in trajanje 

1. člen – Naziv in sedež

 1. V skladu in za namene po Knjigi I Civilnega zakonika in Zakonski uredbi 36/2021, se ustanovi amatersko športno društvo (Ašd) z nazivom “SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO GORICA – Amatersko športno društvo / SOCIETA’ ALPINA SLOVENA GORIZIA – Associazione Sportiva Dilettantistica”, krajše “SPDG Ašd” (v nadaljnjem besedilu imenovano: društvo), ki trenutno ni pravna oseba, si pa pridrži pravico, da pridobi lastnosti pravne osebe na podlagi sklepa rednega občnega zbora članov v skladu s 14. členom Zakonske uredbe 39/2021, s sedežem v občini Gorica (Italija).
 2. Za spremembo sedeža znotraj iste občine ni zahtevana sprememba statuta in jo lahko s sklepom sprejme redni občni zbor članov. O tej spremembi je treba nemudoma obvestiti Agencijo za javne prihodke in organe javne uprave, ki vodijo registre in sezname, v katere je društvo vpisano.
 3. V nazivu, listinah in korespondenci je obvezna uporaba izraza “associazione sportiva dilettantistica/amatersko športno društvo“, tudi s kratico Asd/Ašd.

2. člen – Dejavnost

 1. Društvo je nepolitično in neprofitno.
 2. V času trajanja društva ne smejo biti razdeljeni presežki iz upravljanja, sredstva, rezerve ali kapital, niti posredno ali v odloženi obliki.
 3. Za društvo so značilni tudi demokratičnost njegove strukture, enake pravice vseh članov in možnost izvolitve na funkcije v društvu.
 4. Društvo ima namen negovati planinstvo s spoznavanjem gorskega sveta in krajev, odkrivanjem njihove lepote in zanimivosti, vzbujati in razvijati pri članih, zlasti pri mladini, spoštljiv odnos do gorskega sveta in narave ter gojiti planinstvo kot telesnovzgojno športno panogo tudi z uporabo slovenskega jezika.

Društvo ima tudi namen prispevati k širjenju, spoznavanju, utrjevanju in gojenju z gorništvom povezanih športnih dejavnosti (alpinizem, plezanje, smučanje, deskanje, jamarstvo, gorsko kolesarstvo, cestno kolesarstvo…) v tekmovalni in rekreativni obliki, ter nastopati na tekmovanjih.  

Za dosego omenjenih ciljev bo društvo:

 1. spodbujalo in razvijalo ljubiteljsko športno dejavnost;
 2. prirejalo športne dogodke in sicer kot samostojni organizator ali v sodelovanju z drugimi subjekti;
 3. spodbujalo didaktično dejavnost za uvajanje, izpopolnjevanje in specializacijo v športnih aktivnostih;
 4. preučevalo, spodbujalo in razvijalo nove metode za izboljšanje organizacije in športne dejavnosti nasploh;
 5. izvajalo poskusne programe športne vzgoje v šolah;
 6. razpisovalo tečaje za uvajanje v šport, motorično dejavnost in rekreacijo, seminarje, izobraževalne in izpopolnjevalne tečaje za odborniški kader, trenerje in druge športne operaterje;
 7. omogočalo pripravo in vzgojo športnih ekip in tekmovalcev za tekmovalno dejavnost, sodelovanje na turnirjih, tekmah, natečajih, manifestacijah in pobudah v različnih športnih panogah;
 8. skrbelo za organizacijo rekreacijske in kulturne dejavnosti (srečanja, izleti, potovanja, razstave, prireditve, družabnosti) za boljšo uporabo prostega časa članov in skrbelo za ustrezno vzgojo in izobraževanje;
 9. upravljalo športne in kulturne objekte v lasti društva ali drugih osebkov;
 10. odpiralo, zaznamovalo, opremljalo s kažipoti in napisi gorske poti in steze; 
 11. gojilo stike s sorodnimi planinskimi in športnimi organizacijami in društvi iz Furlanije Julijske krajine, Slovenije, Avstrije, Hrvaške in drugih dežel in držav;
 12. vzpostavljalo stike in podpisovalo dogovore z javnimi upravami ali drugimi osebki za upravljanje športnih objektov in pripadajočih odprtih prostorov, sodelovalo pri izvedbi športnih prireditev in pobud;
 13. prirejalo in upravljalo za svoje člane kampe, društvene bare in okrepčevalnice v povezavi s svojimi objekti in priložnostno ob športnih oziroma rekreacijskih manifestacijah;
 14. izvajalo obrobno gospodarsko  dejavnost nepridobitniškega značaja: namenjeno samovzdrževanju; v tem primeru se bo društvo ravnalo v skladu z veljavnimi upravnimi in davčnimi pravili;
 15. občasno prirejalo javne nabirke sredstev, tudi s ponudbo dobrin skromne vrednosti, v okviru prireditev, slovesnosti, proslav ali pobud za osveščanje.
 16. upravljalo športne objekte, kot so telovadnice, igrišča ali druge oblike športnih objektov s ciljem čim večjega širjenja športne dejavnosti
 1. Za uresničevanje svojih institucionalnih ciljev lahko društvo sodeluje s športnimi organizacijami, v katere je včlanjeno, z drugimi organizacijami, ki delujejo na sorodnih področjih, in z organi javne uprave. Poleg tega lahko opravlja vse premičninske, nepremičninske in finančne posle (pri slednjih so izrecno izključene vse dejavnosti, ki se izvajajo v odnosu do javnosti), za katere društvo meni, da so koristni, potrebni in ustrezni, še zlasti tiste, ki se nanašajo na neposredno in posredno upravljanje, gradnjo, širitev in opremljanje športnih objektov, vključno z nakupom ustreznih površin, ter nakupom nepremičnin za uporabo pri športni dejavnosti.
 2. V mejah, določenih v 9. členu Zakonske uredbe 36/2021 in v izvedbenih predpisih lahko društvo opravlja sekundarne in pomožne dejavnosti, o katerih odloča upravni odbor, če so strogo povezane z namenom ustanovitve društva in v okviru navedenih omejitev.
 3. Društvo bo zagotovilo udeležbo svojih športnikov in strokovnega osebja na občnih zborih športnih zvez, da bodo lahko glasovali za izvolitev svojih predstavnikov v organe zvez.
 4. Društvo lahko sodeluje ali se poveže z drugim javnimi in zasebnimi organizacijami, vključno z izobraževalnimi ustanovami, s podobno, sorodno ali dopolnilno dejavnostjo glede na dejavnost tega društva, s katerimi ima skupne cilje in namere.
 5. Društvo se brezpogojno strinja, da bo spoštovalo statut, pravila in določila Nacionalnega olimpijskega komiteja (CONI), Italijanskega paralimpijskega komiteja (C.I.P.) ter statute in pravilnike nacionalnih športnih zvez (FSN) in/oziroma organizacij za promocijo športa (Eps) in/oziroma pridruženih športnih panog, ki jih priznava CONI in s katerimi se društvo želi povezati. Društvo se prav tako zavezuje, da bo spoštovalo določbe ustreznih referenčnih mednarodnih zvez v zvezi s športno dejavnostjo, ki se pri njem izvaja. Društvo se zato zavezuje, da bo sprejemalo vse disciplinske ukrepe, ki jih lahko proti njemu izrečejo pristojni organi CONI, federacije, Eps ali povezane športne panoge, ter odločitve, ki jih lahko športni organi sprejmejo v vseh sporih društvene, tehnične in disciplinske narave, ki se nanašajo na delovanje športnega društva.
 6. Društvo se poleg tega zavezuje, da bo zagotovilo izvajanje in celovito spoštovanje določb Italijanskega nacionalnega olimpijskega komiteja (CONI) in/oziroma zvez, Eps ali povezanih športnih disciplin ter na splošno vseh določb, uvedenih za zaščito pred nasiljem na podlagi spola v skladu s 16. členom Zakonske uredbe 39/2021.

3. člen – Trajanje

 1. Društvo je ustanovljeno za nedoločen čas in se lahko razpusti le s sklepom izrednega občnega zbora članov

II. razdelek
Članstvo

4. člen – Vloga za včlanitev

 1. V društvo se lahko kot člani včlanijo fizične osebe, ki zaprosijo za članstvo in so moralno, državljansko in športno neoporečne.
 2. Za športne namene se kot “neoporečno ravnanje” primeroma, pri čemer navedba ni izčrpna, šteje ravnanje, ki je v skladu z načeli pripadnosti, poštenosti in športne korektnosti v vseh odnosih, povezanih s športno dejavnostjo, pri čemer so se osebe dolžne vzdržati vsakršne oblike športnih prekrškov in vsakega neprimernega javnega ravnanja, ki škodi dostojanstvu, ugledu in prestižu društva ter pristojnih športnih organov.
 3. Brez poseganja v pravico do izstopa so izrecno izključene kakršne koli časovne ali operativne omejitve članskega razmerja in iz njega izhajajočih pravic.
 4. Vsak, ki se želi včlaniti v društvo, je upravnemu odboru ali članu upravnega odbora, ki ga upravni odbor v ta namen posebej pooblasti, dolžan predložiti pisno prošnjo za članstvo na ustreznem obrazcu, ki med drugim vsebuje veljaven elektronski naslov za uradne izjave in izjavo, da se strinja s cilji društva ter da se zavezuje k spoštovanju njegovega statuta in pravilnikov.
 5. Status člana se pridobi ob vložitvi prošnje za včlanitev.
 6. V vsakem primeru lahko upravni odbor v naslednjih 60 dneh izključi novega člana z obrazloženim sklepom, o katerem nemudoma obvesti prosilca. Prosilec lahko vloži ugovor zoper zavrnitev, naslovljen na občni zbor, najpozneje v 15 dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi.
 7. Sklep o sprejemu novega člana se nemudoma vpiše v knjigo članov, ki jo vodi upravni odbor.
 8. Članstvo je osebne narave in ga ni mogoče prenesti iz nobenega razloga ali naslova.
 9. Članarina je osebna, neprenosljiva, ni je mogoče prevrednotiti in se članom ne vrača.
 10. Če prošnjo za članstvo vloži mladoletna oseba, jo mora podpisati starš oziroma skrbnik. Oseba, ki podpiše vlogo, zastopa mladoletno osebo v vse namene v razmerju do društva in odgovarja za vse obveznosti mladoletnega člana.
 11. S podpisom obrazca za včlanitev se član strinja, da bodo njegovi osebni podatki posredovani organom, ki v športne namene priznajo in izdajo potrdilo za izvajano amatersko športno dejavnost.

5. člen – Pravice in obveznosti članov

 1. Vsi člani so polnopravni člani in imajo enake pravice brez kakršne koli diskriminacije in te pravice uveljavljajo v skladu s statutom in pravilniki.
 2. Člani imajo zlasti:
  1. pravico do sodelovanja pri dejavnostih društva;
  2. glasovalno pravico pri odobritvi sprememb statuta in pravilnikov ter pri imenovanju organov društva;
  3. glasovalno pravico pri potrditvi letnega poročila;
  4. pravico, da kandidirajo na funkcije v društvu, če so polnoletni;
  5. pravico do vpogleda v poslovne knjige z obrazloženo prošnjo upravnemu odboru, ki določi čas in način izvedbe te pravice tako, da dejansko uveljavljanje pravice ni onemogočeno ali pretirano obremenjujoče za člane.
 3. Mladoletna oseba uveljavlja svojo pravico do udeležbe na občnem zboru prek enega od staršev, tudi posamično, ali skrbnika v skladu s prejšnjim členom 4.10.
 4. Pasivno volilno pravico mladoletni član avtomatsko pridobi na prvem občnem zboru po dopolnitvi polnoletnosti.
 5. Člani so dolžni pravočasno plačevati članarino in prispevke, ki jih določita upravni odbor in občni zbor, ter spoštovati določila statuta in pravilnikov društva ter določbe, ki jih izda upravni odbor.

6. člen – Prenehanje funkcije članom

 1. Funkcija člana preneha z izstopom, izključitvijo ali smrtjo.
 2. Član lahko kadar koli obvesti upravni odbor, da želi izstopiti iz društva. Izstop začne veljati 30. dan po dnevu, ko upravni odbor prejme ustrezno obvestilo.
 3. Članstvo avtomatsko preneha, če člani ne plačajo letne članarine v roku, ki ga vsako leto določi upravni odbor, potem ko so bili opomnjeni, tudi kolektivno, da so dolžni plačati letno članarino.
 4. V primeru hujših kršitev pravil društva ter njegovih temeljnih načel in vrednot se lahko član izključi z obrazloženim sklepom upravnega odbora, ki se sporoči zainteresirani osebi, ta pa lahko v 15 dneh od prejema obvestila o sklepu o izključitvi vloži pritožbo pri občnem zboru, ki v primeru, da ni posebej sklican v ta namen, sprejme ustrezen sklep na svojem naslednjem sklicu.
 5. Ukrep izključitve ostane odložen do sprejema sklepa občnega zbora, ki bo morebitno pritožbo obravnaval v kontradiktornem postopku z zainteresirano osebo.
 6. Izguba statusa člana iz kakršnega koli razloga članu ne daje pravice do povračila članarine in prispevkov, plačanih društvu.

III. razdelek
O organih društva

7. člen – Organi društva

 1. Notranja organizacija društva temelji na načelih demokracije in enakopravnosti vseh članov. Za imenovanje na funkcije v društvu je predvidena izvolitev.
 2. Organi društva so:
  1. občni zbor članov;
  2. predsednik;
  3. upravni odbor;
  4. revizorski svet ali revizor (če je bil izvoljen).

8. člen – Sklic in delovanje občnega zbora članov

 1. Občni zbor članov je najvišji odločevalni organ društva.
 2. Občni zbor sestavljajo vsi člani, ki so vsaj 3 mesece vpisani v knjigo članov in so plačali članarino.
 3. Občni zbor določi upravni odbor, sklicuje pa ga predsednik društva, če je ta zadržan, pa podpredsednik ali najstarejši član upravnega odbora, kar velja tako za redni kot za izredni sklic.
 4. Sklic izredne seje občnega zbora lahko od upravnega odbora zahteva:
  1. najmanj polovica članov plus en član, ki so poravnali članarino in zanje niso v teku disciplinski postopki; navedeni predlagajo dnevni red;
  2. vsaj polovica članov plus en član upravnega odbora.
 5. Občni zbor mora biti sklican na sedežu društva ali v vsakem primeru na primernem kraju, da se zagotovi čim večja udeležba članov.
 6. V skladu s 13. členom tega statuta lahko seje potekajo preko avdio/video povezave.
 7. Redni ali izredni občni zbor se skliče z obvestilom, ki se objavi v lokalnem tiskanem mediju, ter se pošlje na elektronski naslov, ki ga je vsak član navedel ob včlanitvi, oziroma na drug primeren način, ki omogoča seznanitev članov s sklicem, in sicer najmanj 8 dni pred datumom občnega zbora.
 8. Obvestilo o sklicu vsebuje datum in uro seje občnega zbora, kraj in dnevni red. V obvestilu o sklicu je treba navesti tudi čas in kraj drugega sklica, ki ne sme biti predviden prej kot en dan po prvem sklicu.
 9. Seja občnega zbora, ki je pravilno sklicana in sestavljena, zastopa vse člane in sklepi, ki jih zakonito sprejme, so zavezujoči za vse člane, tudi če niso bili prisotni ali so glasovali proti.
 10. Sejo vodi predsednik upravnega odbora, če je ta zadržan, pa podpredsednik oziroma podrejeno najstarejši član upravnega odbora ali, v skrajnem primeru, oseba, ki jo vsakič v ta namen imenujejo prisotni.
 11. Predsednik vodi in ureja razprave ter določa način in vrstni red glasovanja.
 12. Društvo vodi knjigo sej in sklepov občnega zbora, v katero morajo biti prepisani tudi zapisniki, sestavljeni v obliki javne listine.
 13. Na občnem zboru se imenuje zapisnikarja, če je potrebno pa tudi enega ali več zadolženih za štetje glasov.
 14. O vsaki seji občnega zbora se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči na seji, zapisnikar in zadolženi za štetje glasov, če so imenovani. Izvod zapisnika se da na razpolago vsem članom na načine, za katere upravni odbor meni, da so najprimernejši z namenom, da se zagotovi čim večja seznanjenost.
 15. Če gre za občni zbor, na katerem poteka izvolitev na funkcije v društvu ali če je občni zbor namenjen spremembi tega statuta, se izvod zapisnika pošlje tudi športnim organizacijam, v katere je društvo včlanjeno.
 16. Pomoč zapisnikarja ni potrebna, če zapisnik seje občnega zbora sestavi notar.
 17. Občni zbor razpravlja o točkah na dnevnem redu.
 18. Predlogi ali kakršne koli pobude, ki se predložijo občnemu zboru, morajo biti podani v pisni obliki, podpisati jih mora najmanj 10 članov, predsedniku pa jih je treba predložiti najmanj 3 dni pred datumom, določenim za sejo občnega zbora.
 19. Nujne pobude in predlogi za spremembo dnevnega reda glede vrstnega reda obravnavanih zadev se lahko vložijo, tudi ustno, med sejo in se lahko vključijo na dnevni red, če zanje glasuje večina prisotnih.

9. člen – Sodelovanje na občnem zboru

 1. Na rednih in izrednih občnih zborih društva lahko sodelujejo le člani, ki so poravnali članarino in se zanje ne izvajajo disciplinski ukrepi.
 2. Vsak član ima pravico do enega glasu in lahko na občnem zboru zastopa drugega člana s pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno in podpisano ter mora vsebovati imeni pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastila ni mogoče podeliti članom organov društva in zaposlenim pri društvu.
 3. Mladoletni člani so vabljeni in imajo pravico, da dobijo besedo, vendar jih s pravico glasovanja zastopa starš ali skrbnik, ki je podpisal vlogo za včlanitev.

10. člen – Redni občni zbor

 1. Občni zbor mora biti sklican vsaj enkrat letno, in sicer v roku štirih mesecev po zaključku finančnega leta, da se sprejme letno poročilo in preuči proračun.
  Poleg tega se občni zbor sestaja tako pogosto, kot upravni odbor meni, da je potrebno oziroma na pisno zahtevo revizijskega organa (če je bil izvoljen) ali vsaj ene desetine članov, z navedbo zadev, ki jih je treba obravnavati. V teh primerih mora biti sklic opravljen v tridesetih dneh od datuma zahteve.
 2. Občni zbor zlasti:
  1. imenuje in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora, potem ko določi njihovo število;
  2. sprejme proračun in letno poročilo za finančno leto, tudi v obliki izkaza denarnih tokov;
  3. določa smernice, v skladu s katerimi se izvajajo dejavnosti društva, in razpravlja o predlogih za sprejetje in spremembo morebitnih pravilnikov;
  4. imenuje in razrešuje člane revizijskega organa, če je predviden;
  5. sprejema sklepe v zvezi z odgovornostjo članov organov društva in uveljavlja zahtevke v zvezi z njihovo odgovornostjo,
  6. odloča o zavrnitvi včlanitve člana oziroma o morebitnih izpodbijanih odločitvah o izključitvi;
  7. določa ostale dejavnosti, ki niso športne dejavnosti in jih lahko društvo izvaja v obsegu, ki ga dovoljuje zakon;
  8. odloča o sprejemu pravilnikov društva;
  9. razpravlja o dnevnem redu, predlogih in vseh drugih zadevah, ki so po zakonu v njegovi pristojnosti.

11. člen – Izredni občni zbor

 1. Izredni občni zbor sprejema sklepe o:
  1. sprejemu in predlaganih spremembah statuta;
  2. preoblikovanju, združitvi in prenehanju društva ter prenosu njegovega premoženja;
  3. stvarnih pravicah na nepremičninah;
  4. izvolitvi upravnega odbora, ki mu je potekel mandat;
  5. drugih točkah na dnevnem redu in o vseh zadevah, ki jih določa zakon.

12. člen – Sklepčnost občnega zbora

 1. Redni občni zbor je v prvem sklicu sklepčen, če je prisotna absolutna večina članov, ki imajo glasovalno pravico, in veljavno sprejema sklepe z večino glasov prisotnih.
 2. Izredni občni zbor je v prvem sklicu sklepčen, če sta prisotni dve tretjini članov, ki imajo glasovalno pravico, in sprejema sklepe z večino glasov prisotnih.
 3. Po najmanj enem dnevu od prvega sklica sta tako redni kot izredni občni zbor sklepčna ne glede na število navzočih članov, sklepe pa sprejemata z večino glasov navzočih.
 4. Za prenehanje društva in prenos njegovega premoženja je v skladu z 21. členom Civilnega zakonika potreben glas najmanj 3/4 članov.

13. člen – Občni zbori preko avdio/video povezave

 1. Seje občnega zbora lahko potekajo tako, da so navzoči prisotni na več bližnjih ali daljnih krajih z avdio/video povezavo v skladu z zakonskimi pogoji, o čemer mora biti v ustrezne zapisnike vnesen zaznamek.
 2. V vsakem primeru:
  1. predsedujoči in zapisnikar morata biti na seji navzoča na istem kraju;
  2. predsedujoči mora imeti možnost, da identificira udeležence, vodi potek občnega zbora ter ugotavlja in razglaša rezultate glasovanja;
  3. mora biti zagotovljena možnost sestave celovitega zapisnika seje;
  4. morajo biti v realnem času zagotovljeni možnost razprave o vprašanjih, izmenjava mnenj, možnost prevzema besede in vpogled v dokumente, ki bodo deponirani na sedežu pred občnim zborom;
  5. mora biti zagotovljena možnost udeležbe pri glasovanju;
  6. mora biti prisotnim zagotovljeno, da lahko v realnem času sodelujejo pri razpravi in istočasno glasujejo o točkah na dnevnem redu ter pošiljajo, prejemajo in pregledujejo dokumente.

Če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, se šteje, da je občni zbor potekal na kraju, kjer se nahaja predsedujoči in kjer se mora nahajati tudi zapisnikar, da se lahko v ustrezni knjigi zapisnikov sestavi in podpiše zapisnik.

14. člen – Upravni odbor

 1. Upravni odbor je organ, ki je odgovoren za upravljanje društva in kolektivno skrbi za njegovo delovanje.
 2. Upravni odbor sestavlja najmanj pet članov, ki jih izvoli občni zbor med polnoletnimi člani, pri katerih ni razlogov za nezdružljivost, predvidenih v športnih in državnih predpisih za prevzem funkcije, ki se vsakokrat ustrezno preverijo. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti in člani so lahko ponovno izvoljeni.
 3. Upravni odbor izmed svojih članov izvoli podpredsednika in svojim članom dodeli pooblastila, za katera meni, da so ustrezna.
 4. Sejo upravnega odbora skliče predsednik, kadar je treba sprejeti sklepe o posameznih zadevah ali kadar to zahteva vsaj tretjina članov.
 5. Članom upravnega odbora društva je prepovedano opravljati funkcije v drugih amaterskih športnih društvih ali združenjih znotraj iste Nacionalne športne zveze, pridružene športne discipline ali Eps, ki jih priznava CONI in, če gre za paralimpijske discipline, ki jih priznava CIP.
 6. Seja se skliče z dopisom, ki se pošlje lahko tudi po elektronski pošti najmanj osem dni pred datumom, predvidenim za sejo. Seje so veljavne, če je prisotna večina članov ali, če ni uradnega sklica, če so prisotni vsi člani.
  Sklepi se sprejemajo z absolutno večino prisotnih.
 7. Seja upravnega odbora lahko poteka tudi “na daljavo” v skladu z gornjim 13. členom statuta.
 8. Seje so veljavne, če je prisotna absolutna večina članov, sklepi pa se sprejemajo z glasovi večine prisotnih članov.
 9. Upravni odbor vodi knjigo sej in sklepov.
 10. Sklepi upravnega odbora morajo biti zapisani v zapisniku, ki ga podpišeta oseba, ki je predsedovala seji, in zapisnikar.
 11. Zapisnik je na voljo vsem članom v obliki, za katero upravni odbor meni, da je najprimernejša, da se zagotovi čim večja seznanjenost.

15. člen – Odstop s funkcije in razlogi za prenehanje mandata upravnemu odboru in predsedniku

 1. Mandat upravnemu odboru preneha:
  1. z istočasnim odstopom polovice članov plus enega člana;
  2. z odstopom predsednika ali v primeru njegove trajne nezmožnosti opravljanja funkcije;
  3. če iz kakršnegakoli razloga ni na funkciji polovica plus en član upravnega odbora;
  4. če občni zbor ne sprejme letnega finančnega poročila.
 2. V navedenih primerih predsednik upravnega odbora, če je ta zadržan ali če ni na funkciji, pa podpredsednik oziroma podrejeno najstarejši član upravnega odbora, v 60 dneh skliče občni zbor, ki se mora sestati v naslednjih 30 dneh, pri čemer med tem časom skrbi za redno upravljanje.
 3. Funkcije reševanja nujnih zadev in rednega upravljanja društva do ponovne vzpostavitve upravnega odbora naprej opravlja predsednik (regime di prorogatio).
 4. Če med finančnim letom iz kakršnega koli razloga preneha mandat toliko članom upravnega odbora, da njihovo število ne dosega polovice predvidenega števila članov, se upravni odbor dopolni s prvim kandidatom, ki ni bil izvoljen na glasovanju za mesto člana upravnega odbora.
 5. Razen v primerih prenehanja mandata upravnemu odboru, predsedniku mandat preneha:
  1. z odstopom s funkcije;
  2. zaradi nezasedanja funkcije, ne glede na razlog.
 6. V slednjem primeru podpredsednik ali najstarejši član upravnega odbora v 60 dneh skliče občni zbor, ki mora potekati v naslednjih 30 dneh, medtem pa skrbi za redno upravljanje društva.
 7. Funkcije reševanja nujnih zadev in rednega upravljanja društva do ponovne vzpostavitve upravnega odbora naprej opravlja podpredsednik oziroma najstarejši član upravnega odbora (regime di prorogatio).

16. člen – Naloge upravnega odbora

 1. Upravni odbor ima vsa najširša pooblastila za redno upravljanje društva. Slednji je zlasti pristojen za:
  1. vsakoletno sestavo in predstavitev letnega poročila na občnem zboru za dejavnosti, opravljene v preteklem koledarskem letu, in proračuna;
  2. sklicevanje rednih sej občnega zbora, ki se skličejo vsaj enkrat letno, in izrednih sej občnega zbora tudi v skladu s tem statutom;
  3. določitev višine članarine;
  4. sprejem odločitev o rednih izdatkih za delovanje in investicijskih odhodkih, za upravljanje društva;
  5. sprejemanje odločitev o institucionalnih, dopolnilnih in komercialnih dejavnostih in storitvah, ki jih je treba izvajati za čim boljše doseganje institucionalnih ciljev društva;
  6. sprejemanje odločitev v zvezi z vodenjem zaposlenih in usklajevanjem sodelavcev ter samostojnih strokovnjakov, s katerimi sodeluje društvo, ter morebitnih prostovoljcev, in za skrb za izpolnjevanje obveznosti, določenih v Zakonski uredbi 36/2021 s področja dela v športu;
  7. predstavitev programskega načrta za dejavnosti, ki se bodo izvajale v novem poslovnem letu;
  8. pripravo predlogov za spremembo statuta ali za izdajo in spremembo pravilnikov društva;
  9. ustanavljanje komisij in imenovanje predstavnikov v javnih in zasebnih organih, zvezah in drugih organizacijah;
  10. imenovanje oseb iz vrst članov, ki niso člani upravnega odbora, za opravljanje določenih nalog, ki jih vsakič posebej določi upravni odbor;
  11. pripravo morebitnih internih pravilnikov v zvezi z dejavnostjo društva, ki se predložijo v sprejem občnemu zboru članov;
  12. sprejem disciplinskih ukrepov zoper člane, ki jih lahko izpodbijajo pred občnim zborom;
  13. odločanje o prošnjah za včlanitev ali o razlogih za izključitev članov;
  14. vse druge naloge, ki so izrecno določene v tem statutu ali niso v izrecni pristojnosti drugih organov.

17. člen – Predsednik

 1. Predsednika izvoli občni zbor z večino glasov navzočih/zastopanih članov.
 2. Funkcija predsednika traja dve leti in predsednik je lahko ponovno izvoljen.
 3. Navedeni predseduje sejam občnega zbora in upravnega odbora ter skrbi za njihov sklic, zagotavlja pravilno izvajanje sklepov vseh organov društva ter nadzoruje njihovo delovanje in spoštovanje pristojnosti.
 4. Predsednik je pravni zastopnik društva.

18. člen – Podpredsednik

 1. Podpredsednika izvoli upravni odbor izmed svojih članov z večino prisotnih/zastopanih članov upravnega odbora in nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali začasne nezmožnosti ter pri nalogah, za katere je izrecno pooblaščen.

19. člen – Revizorski organ

 1. Občni zbor lahko izvoli revizorski svet. Sestavljajo ga trije člani, ki niso nujno člani društva. Revizorski svet ostane na funkciji do potrditve letnega poročila za drugo leto svojega mandata in izmed svojih članov izvoli predsednika.
 2. Revizorski svet nadzoruje upravljanje društva, skladnost bilance stanja z računovodskimi evidencami in spremlja spoštovanje statuta. Brez glasovalne pravice sodeluje na sejah upravnega odbora in občnega zbora, na katerih predstavi svoje letno poročilo v zvezi z letnim poročilom društva.

IV. razdelek
Premoženje in računovodske listine

20. člen – Premoženje

 1. Društvo sredstva za svoje delovanje in opravljanje svojih dejavnosti pridobiva iz:
  1. članarin in prispevkov članov;
  2. pristojbin in prispevkov za sodelovanje in organizacijo športnih dogodkov;
  3. dediščin, donacij in volil;
  4. državnih in deželnih prispevkov, prispevkov lokalnih organov, javnih organizacij oziroma institucij, namenjenih tudi podpori specifičnih programov, ki se izvajajo v okviru statutarnih ciljev;
  5. prispevkov Evropske unije in mednarodnih organizacij;
  6. prilivov iz opravljanja pogodbenih storitev;
  7. prilivov od prodaje premoženja in storitev članom ter tretjim osebam, tudi z opravljanjem trgovinske, obrtne ali kmetijske dejavnosti, opravljane v obliki dopolnilne in pomožne dejavnosti, ki mora biti v vsakem primeru namenjena doseganju ciljev društva;
  8. donacij članov in tretjih oseb;
  9. prihodkov iz promocijskih pobud, namenjenih lastnemu financiranju, kot so zabave in srečelovi, tudi z nagradami;
  10. drugih prihodkov, tudi komercialne narave, ki so združljivi s cilji društva.
 2. Skupnega sklada, ki ga med drugim sestavljajo presežki od upravljanja, skladi, rezerve in vsa sredstva, ki jih je društvo pridobilo iz kateregakoli naslova, v času obstoja društva ali ob njegovem prenehanju ni mogoče razdeliti med člane.
 3. Prepovedano je (tudi posredno) izplačevanje dobička in presežkov pri upravljanju, skladov in rezerv, ne glede na njihovo poimenovanje, članom oziroma pridruženim članom, delavcem in sodelavcem, članom upravnega odbora in drugim članom organov društva, tudi v primeru izstopa oziroma kakršnekoli druge oblike individualnega prenehanja članstva. Morebitni dobiček in presežki iz upravljanja društva se uporabijo za izvajanje zakonsko določenih dejavnosti ali za povečanje premoženja društva. Na podlagi in za namene tega odstavka se uporabljata zadnja poved 2. odstavka 3. člena in odstavek 2-bis Zakonske uredbe št. 112 z dne 3. julija 2017.  

21. člen – Izkaz poslovnega izida

 1. Sestava in redno vodenje izkaza poslovnega izida sta obvezna.
 2. Izkaz poslovnega izida društva, tako predhodnega kot dokončnega, ki se predložita občnemu zboru v potrditev, sestavi upravni odbor.
 3. Končni izkaz poslovnega izida mora vsebovati informacije o splošnem ekonomskem in finančnem stanju društva.
 4. Sestavljen mora biti jasno in mora podajati resničen ter pošten prikaz finančnega in ekonomskega stanja društva v skladu z načelom preglednosti v razmerju do članov. Izvod izkaza poslovnega izida mora biti dan na voljo vsem članom ob sklicu rednega občnega zbora, ki ima na dnevnem redu njegovo potrditev.
 5. Če občni zbor ne potrdi izkaza poslovnega izida, preneha mandat celotnemu upravnemu odboru, vključno s predsednikom.
 6. V takšnem primeru veljajo določila člena 15.2.

22. člen – Poslovno leto.

1. Poslovno in finančno leto se začneta s 1. januarjem vsako leto in zaključita z 31. decembrom vsako leto.

V. razdelek
Končna določila

23. člen – Razpustitev

 1. V primeru razpustitve društva bo imenovan likvidacijski upravitelj, ki ni nujno član društva. Po likvidaciji vsega premičnega in nepremičnega premoženja in po poravnavi vseh preostalih obveznosti se vsa preostala sredstva prenesejo na organizacije ali združenja, ki se ukvarjajo s spodbujanjem in razvojem športnih dejavnosti v smislu družbeno koristnih dejavnosti, po pridobitvi mnenja v skladu s črko b) 8. odstavka 148. člena Enotnega besedila predpisov s področja davka na dohodek.
 2. O razpustitvi društva odloča občni zbor v skladu s členom 12.4 tega statuta.
 3. Preostalo premoženje se v primeru razpustitve društva nameni v športne namene v skladu s črko h) 1. odstavka 7. člena Zakonske uredbe 36/2021.

24. člen – Veljavni predpisi

 1. Za vse, kar ni izrecno navedeno v tem statutu, se uporabljajo določbe Civilnega zakonika, veljavne zakonske določbe in določbe športnega prava, če se upoštevajo v zvezi z navedenim.