Skoči na vsebino

STATUT

1.člen

ZNAČILNOSTI DRUŠTVA

SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO GORICA – ljubiteljsko športno društvo – SOCIETA’ ALPINA SLOVENA GORIZIA – Associazione sportiva dilettantistica, v skrajšani obliki  SPDG, je društvo z neprofitno dejavnostjo v skladu s členi Civilnega zakonika, ustanovljeno leta 1911 in z uradnim aktom leta 1945, deluje s sedežem v Gorici, Corso Verdi 51/int. 

2. člen

CILJ – NAMEN

Društvo ima namen negovati  planinstvo s spoznavanjem gorskega sveta in krajev, odkrivanjem njihove lepote in zanimivosti, vzbujati in razvijati pri članih, zlasti pri mladini,  spoštljiv odnos do gorskega sveta in narave in gojiti planinstvo kot telesnovzgojno športno panogo.

Društvo ima tudi namen prispevati k širjenju, spoznavanju, utrjevanju in gojenju z gorništvom povezanih športnih dejavnosti (smučanje, deskanje, alpinizem, plezanje, jamarstvo,…) v tekmovalni in rekreativni obliki, ter nastopati na tekmovanjih.  

Za dosego omenjenih  ciljev bo društvo:

a) spodbujalo in razvijalo ljubiteljsko športno dejavnost;

b) prirejalo športne manifestacije in sicer kot samostojni organizator ali v sodelovanju z drugimi subjekti;

c) spodbujalo didaktično dejavnost za uvajanje, izpopolnjevanje in specializacijo v športnih aktivnostih;

d) preučevalo, spodbujalo in razvijalo nove metode za izboljšanje organizacije in športne dejavnosti nasploh;

e) izvajalo poskusne programe športne vzgoje v šolah;

f) razpisovalo tečaje za uvajanje v šport, motorično dejavnost in rekreacijo, seminarje, izobraževalne in izpopolnjevalne tečaje za odborniški kader, trenerje in druge športne operaterje;

g) omogočalo pripravo in vzgojo športnih ekip in tekmovalcev za tekmovalno dejavnost, sodelovanje na turnirjih, tekmah, natečajih, manifestacijah in pobudah v različnih športnih panogah;

h) skrbelo za organizacijo rekreacijske in kulturne dejavnosti (srečanja, izleti, potovanja, razstave, prireditve, družabnosti) za boljšo uporabo prostega časa članov in skrbelo za ustrezno vzgojo in izobraževanje;

i) upravljalo športne in kulturne objekte v lasti društva ali drugih osebkov;

j) odpiralo, zaznamovalo, opremljalo s smerokazi in napisi gorske poti in steze; 

k) gojilo stike s sorodnimi planinskimi in športnimi organizacijami in društvi iz Furlanije Julijske krajine, Slovenije, Avstrije, Hrvaške in drugih dežel in držav;

l) vzpostavljalo stike in podpisovalo dogovore z javnimi upravami ali drugimi osebki za upravljanje športnih objektov in pripadajočih odprtih prostorov, sodelovalo pri izvedbi športnih prireditev in pobud;

m) prirejalo in upravljalo za svoje člane kampe, društvene bare in okrepčevalnice v povezavi s svojimi objekti in eventuelno ob športnih oziroma rekreacijskih manifestacijah;

n) izvajalo obrobno gospodarsko  dejavnost nepridobitniškega značaja: namenjeno samovzdrževanju; v tem primeru se bo društvo ravnalo v skladu z veljavnimi upravnimi in davčnimi pravili;

o) občasno prirejalo javne nabirke sredstev, tudi s ponudbo dobrin skromne vrednosti, v okviru prireditev, slovesnosti, proslav ali pobud za osveščanje.

Delovanje društva je časovno neomejeno.

Društvo je nepolitično in deluje na nepridobitniški osnovi.

Društvo lahko s svojimi člani pristopa v športne zveze, v ustanove za promocijo in širjenje športa, v društva z enakimi ali podobnimi nameni in sklepa  pogodbe, ki omogočajo dosego navedenih ciljev.

Društveno delovanje se uskladi s pravili in navodili športnih organizacij, s posebnih poudarkom na določila Nacionalnega olimpijskega odbora – CONI-ja, kot tudi na statute in pravilnike nacionalnih športnih zvez in/ali organizacij za promocijo športa, v katere se društvo včlani.

3. člen

PREMOŽENJE, FINANČNA SREDSTVA IN FINANČNO LETO

Društveno premoženje sestavljajo finančna sredstva, premičnine in nepremičnine.

Dohodke društva sestavljajo:

a) članarine in prispevki članov, vštevši vpisnine za razne tečaje in podobne pobude;

b) prostovoljni prispevki članov, nabirke, darila, volila, dediščine, prispevki javnih in zasebnih ustanov in posameznikov;

c) prihodki od storitev in dobrin za člane; 

d) dohodki storitev in dobrin v korist članov in nečlanov, tudi z gospodarskimi dejavnostmi komercialne narave, ki se opravljajo v pomožni in podporni obliki in vsekakor namenjenih doseganju institucionalnih ciljev;

e) morebitni rezervni skladi, ki bi se ustvarili iz presežkov letnih obračunov ali prireditev, ki bodo vsekakor ponovno vloženi v dejavnosti, ki jih predvideva statut in v dejavnosti, ki so s temi neposredno povezane;

f) dohodki od prireditev, od promocionalnih pobud, od javnih nabirk tudi s ponudbo dobrin skromne vrednosti v okviru slovesnosti, proslav ali pobud za osveščanje, ki so namenjene samovzdrževanju;

g) izredni prispevki članov, ki jih določi občni zbor za storitve za člane  na področju institucionalne dejavnosti;

h) podpore krajevnih ustanov, bančnih zavodov, javnih in zasebnih ustanov, Evropske skupnosti in drugih mednarodnih organov;

i) vsak drugi dohodek od dejavnosti, ki je v skladu s cilji društva.

Vsak obračunski presežek bo v celoti vložen v društvo za izvajanje društvene dejavnosti in ne sme biti na noben način razdeljen med člane, niti posredno.

Finančno leto se zaključi  31. decembra. Ob koncu finančnega leta predloži izvršni odbor, v odobritev občnemu zboru,  v roku 6 mesecev od zaključka finančnega leta, ekonomsko-finančni obračun in proračun za naslednje finančno leto.

4. člen

ČLANI

Število članov društva je neomejeno. Član društva lahko postane fizična oseba, ki se strinja z društveni  nameni in cilji in se zavzema za njihovo  uresničevanje. Člani društva so lahko tudi tuji državljani.

Za članstvo se zaprosi izvršni odbor in s tem sprejme določila statuta in morebitnega notranjega pravilnika. Včlanjenje je neomejeno in za nedoločen čas.  Član  ima pravico do izstopa iz društva. Izvršni odbor nepreklicno odloča o sprejemanju novih članov. Morebitnih zavrnitev odbor ne bo pojasnjeval.

Člani lahko sodelujejo pri vseh dejavnostih društva, medtem ko imajo polnoletni člani tudi volilno pravico za odobritev statutarnih sprememb, pravilnikov, za imenovanje društvenih organov in za odobritev bilanc ter za vsak sklep na občnem zboru. Vsak član ima en glas in lahko na občnem zboru  pisno pooblasti  drugega člana. Vsak član  društva  ima lahko največ dve pooblastili. Vsak polnoletni član ima pravico do izvolitve v društvene organe.

Člani morajo plačevati vpisnine in članarine, ki jih določa Izvršni odbor.

Vpisnine in članarine se ne vračajo in se ne prenašajo.

Članstvo preneha:

1) v primeru smrti;

2) z izstopom  in predložitvijo pisne izjave;

3) z izključitvijo.

O izključitvi določa izvršni odbor v odnosu do člana, ki:

a) ne spoštuje društvenega statuta, morebitnih notranjih pravilnikov in sklepov društvenih organov;

b) ne poravna letnega prispevka (članarine) v roku 12 mesecev od začetka društvenega poslovnega leta;

c) na kakršenkoli način prizadene društvo s hudo škodo, tudi moralno.

Sklepe o izključitvi z navedbo razlogov, razen v primeru neporavnave letnega prispevka – članarine, mora društvo pisno sporočiti dotičnim članom.

Član, ki ga je prizadel ukrep, ima pravico, da se v roku 15 dni od prejema sporočila pritoži nadzornemu odboru.

Izvršni odbor lahko nastopa do članov:

a) z opominom, če član krši statut in/ali pravilnike;

b) z začasno izključitvijo do 3 mesecev, če član večkrat ali hudo prekrši statut in/ali pravilnike in moti društveno življenje in/ali kvari ugled društva.

5. člen

DRUŠTVENI ORGANI

Organi društva so:

a) Občni zbor članov

b) Predsednik

c) Izvršni odbor

d) Nadzorni odbor

6. člen

OBČNI ZBOR ČLANOV

Občni zbor članov je najvišji organ  društva, je suveren in ga sestavljajo vsi člani društva. 

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Skliče ga izvršni odbor ali vsaj 1/3 članov z utemeljeno prošnjo in specifično navedbo vprašanj o katerih naj se razpravlja in odloča,  ali nadzorni odbor.

Občni zbor mora biti sklican v pisni obliki in z objavo obvestila v vsaj enem krajevnem dnevniku najmanj 8 dni pred sklicem Obvestilo mora  navajati  kraj, datum, uro prvega in drugega sklicanja ter dnevni red.

Redni občni zbor mora biti sklican vsaj enkrat letno, v teku 6 mesecev od zaključka finančnega leta, za odobritev letnih ekonomsko – finančnih obračunov in predračunov ter letnih programov.

Redni občni zbor sklepa v skladu z 21. členom civilnega zakonika o odobritvi letnih obračunov in predračunov, o smernicah in navodilih, o imenovanju izvršnega odbora in nadzornega odbora, o odobritvi pravilnikov, ki jih sestavi izvršni odbor in o vsem ostalem, za kar je pristojen po zakonu.

Izredni občni zbor sklepa o spremembah ustanovnega akta in statuta z večino glasov prisotnih članov in je sklepčen v prvem sklicanju ob prisotnosti polovice plus eden polnoletnih članov in v drugem sklicanju ob katerikoli prisotnosti polnoletnih članov. Občnega zbora se lahko udeležijo vsi člani, ki so poravnali članarino in ki nimajo v teku kazenskih postopkov.

Vsak  polnoletni član  društva ima pravico do enega glasu in ga na občnem zboru  lahko zastopa drugi, pisno pooblaščeni član.

7. člen

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor sestavlja najmanj 5 (pet) članov. Izvršni odbor izvoli v svoji sredi predsednika, podpredsednika ter lahko poveri ostalim članom posebne naloge in pristojnosti. Člani Izvršnega odbora so tudi načelniki športnih sekcij.

Mandatna doba izvršnega odbora traja  2 (dve)  leti in v vsakem primeru do prvega rednega občnega zbora, ki izvoli nove organe. Ob koncu mandatne dobe lahko občni zbor potrdi člane izvršnega odbora. V primeru odstopa enega člana, oziroma  odsotnosti  na petih zaporednih sejah brez tehtnega  razloga, ga lahko ostali člani Izvršnega odbora zamenjajo z novim članom. 

V primeru, da odstopi več kot polovica članov izvršnega odbora, preostali člani izvršnega odbora skrbijo za redno upravljanje društva in morajo sklicati občni zbor v roku 60 dni.

Izvršni odbor  brez omejitev vodi redno in izredno delo društva, v skladu z določili občnega zbora.

Izvršni odbor:

a) sklepa o vprašanjih, ki zadevajo delovanje društva, upoštevajoč določila občnega zbora in izvaja različne dejavnosti in pobude;

b) sestavlja letni obračun in predračun ter okvirne programe delovanja, ki jih odobri občni zbor;

c) opravlja letni pregled članske knjige in določa morebitne  disciplinske ukrepe;

d) odloča o sprejemanju novih članov in o izključitvah članov;

e) sestavlja pravilnike (za določila, ki niso zajeta v statutu), ki jih nato odobri občni zbor;

f) določa vpisnine in članarine.

Izvršni odbor skliče predsednik ali vsaj dva člana izvršnega odbora. Izvršni odbor se sestane vsaj enkrat letno za sestavo obračuna in predračuna, sicer se sklicuje  po dogovoru, oziroma v skladu s potrebami delovanja društva.

Izvršni odbor sklepa z večino glasov ob prisotnosti vsaj polovice članov. V primeru enakega števila glasov  odloča  glas predsedujočega.

Sejam izvršnega odbora predseduje predsednik in v njegovi odsotnosti podpredsednik ali najstarejši med prisotnimi.

8. člen

PREDSEDNIK

Predsednik in v njegovi odsotnosti podpredsednik predstavljata društvo v pravnem pogledu in na sodišču ter skrbita za izvrševanje sklepov občnega zbora in izvršnega odbora.

9. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sestavljajo 3 (trije) člani, ki jih izvoli občni zbor za  2 (dve)  leti in jih ob poteku mandata lahko potrdi.

Nadzorni odbor spremlja  upravljanje društva, skrbi,  da se spoštujeta zakon in statut in pregleduje točnost računovodstva in bilanc.Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo sejam Izvršnega odbora brez volilne pravice.

Nadzorni odbor rešuje spore in nesoglasja med člani in med člani in društvom.

10. člen

JAVNOST IN TRANSPARENTNOST DRUŠTVENIH LISTIN

Zagotovljena mora biti dostopnost  in transparentnost vseh aktov društvene dejavnosti, posebno letnih bilanc.

Društveni dokumenti, shranjeni na društvenem sedežu, morajo biti na razpolago in na vpogled članom.

11. člen

RAZPUST

O razpustu društva sklepa izredni občni zbor s tajnim glasovanjem in s 3/4 večino glasov. 

V primeru razpusta društva, občni zbor določi enega ali več likvidacijskih upraviteljev in njihove pristojnosti. 

Občni zbor odloča tudi o predaji premoženja  in morebitnega pribitka. Premoženje se nameni  goriškim slovenskim organizacijam ali društvom, ki delujejo za promocijo in razvoj športne dejavnosti, vsekakor pa za splošno korist v sklopu slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Prednost imajo sorodna društva z enakimi ali podobnimi cilji, po posvetu s kontrolnim organom,  na podlagi 3. člena, 190. odstavka zakona št. 662 z dne 23. decembra 1996, razen v slučaju drugačnih zakonskih določil.

12. člen

KONČNO DOLOČILO

Za kar ni predvideno v gornjem statutu, veljajo  določila civilnega zakonika in drugih zakonov. V primeru sporov in nesoglasij je pristojno  sodišče v  Gorici.